Lietuvos aukštosiose mokyklose studijavo virš tūkstančių studentų. Nacionalinės bibliotekos rūmų statybos techninį projektą m. Šis projektas suderintas su Lietuvos universitetų rektorių konferencija, Lietuvos kolegijų asociacija, atsižvelgta į dalį studentų atstovybių išsakytų pastabų.

XIX a. Bene rimčiausiai visos lietuviškos ir lituanistinės spaudos rinkimo darbo ėmėsi m. Pirmojo pasaulinio karo įvykiai šį darbą gerokai pristabdė, o atkūrus Lietuvos valstybę nacionalinės bibliotekos steigimo reikalai iškilo visai kitoje plotmėje. Seną nacionalinės bibliotekos idėją realiai pradėta įgyvendinti metais.

mokslo valstybes padidejimas

Lietuvos švietimo liaudies komisariatas m. Pradėti kaupti fondai nauja literatūra ir Pirmojo pasaulinio karo sūkuryje tapusios beglobės knygos liko Vilniuje ir tapo atkurto Vilniaus universiteto bibliotekos fondų dalimi.

Pranešimai spaudai Ekonomikos ir inovacijų ministerija tęsia tikslinių skatinamųjų stipendijų STEM angl.

Nacionalinės bibliotekos pirmtakas — Lietuvos centrinis knygynas — dėl susiklosčiusių istorinių aplinkybių buvo įkurtas Lietuvos laikinojoje sostinėje — Kaune. Pirmasis bibliotekos vedėjas Latvijos vokiečių kilmės filologas, etnografas, archeologas Eduardas Volteris — pasitraukęs į Kauną bibliotekos kūrimo darbą pradėjo iš naujo.

200 eurų valstybės stipendijas gaus matematikos, informatikos ir inžinerijos studentai

Atgal į Lietuvos sostinę Vilnių biblioteka grįžo tik m. Ši data ir laikoma oficialiu Nacionalinės bibliotekos gimtadieniu. Gaudama privalomąjį egzempliorių, kaupdama beglobes asmenų ir buvusių caro valdžios įstaigų knygas, priimdama dovanas, jau m.

Nuosekliai dirbti buvo sunku, nes nebuvo tinkamų nuolatinių patalpų. Iš pradžių fondas buvo laikomas Seimo rūmuose, ten veikė ir nedidelė skaitykla.

Ši diena pirmą kartą paminėta m. Pasaulio mokslininkai neslepia susirūpinimo: Žemės ekosistemos, biologinė įvairovė sparčiai nyksta, žmonija be atodairos naudoja gamtos išteklius, stebimi akivaizdūs ir grėsmingi klimato kaitos pokyčiai.

Per 17 metų apskričių miestuose buvo įkurtos ir ėmė veikti 16 viešųjų bibliotekų. Mezgėsi ryšiai su užsieniu knygų mainai, raštiškas keitimasis informacija. Darbo kryptys pradėjo stabilizuotis paskelbus Valstybinių viešųjų bibliotekų įstatymą m.

Naujojo direktoriaus Juozo Rimanto planus ir sumanymus sugriovė sovietinė okupacija.

mokslo valstybes padidejimas

Po m. Hitlerinės okupacijos metais bibliotekos patalpas teko užleisti vokiečių kariuomenei.

Eigirdas Sarkanas: mokslo šaknys saldžios, o vaisiai – papuvę

Nustojo veikti skaitykla, pradėta šalinti fašistinei ideologijai nepriimtiną spaudą. Vienas didžiausių bibliotekos darbuotojų rūpesčių buvo rasti saugią pastogę fondams, gelbėti ir slapstyti persekiojamą literatūrą.

XIX a. Bene rimčiausiai visos lietuviškos ir lituanistinės spaudos rinkimo darbo ėmėsi m.

Nors pastangos buvo didelės, karo nuostolių tyrimo komisijos akte m. Pasitraukus hitlerininkams, biblioteka įsikūrė buvusiuose Prekybos, pramonės ir amatų rūmuose. Naujose patalpose vėl pradėta kaupti išsklaidytus fondus ir juos nuosekliai pildyti.

Struktūriniai ir ekonominiai pokyčiai ūkininkų pienininkystės ūkiuose

Daugiau kaip pusmetį biblioteka skaitytojų neaptarnavo. Tik mokslo valstybes padidejimas. Bibliotekos reorganizacijos darbai užtruko iki m. Pirmaisiais pokario metais mokslo valstybes padidejimas gavo visą SSRS teritorijoje leidžiamą spaudą, o nuo m. Susikaupė didelis beglobių knygų rezervas.

Daug knygų, net senų ir retų leidinių, buvo sunaikinta. Be to, — m. Beveik visa lietuviška tarpukario ir karo metų periodika pateko į vadinamąjį specialaus saugojimo fondą ir tapo nedaug kam prieinama.

Neveikė net lituanistikos skyrius. Biblioteka privalėjo daug dėmesio skirti masiniam švietimui, agitacijai, propagandai. Tada buvo pakeistas ir bibliotekos pavadinimas.

Smarkiai augant fondams ypač dėl naujų knygų dubletinių egzemplioriųdidėjant skaitytojų srautui ir daugėjant darbuotojų, bibliotekai pasidarė ankšta. Buvo nutarta ją perkelti į Vilnių, ten pastatyti naujus rūmus. Nacionalinės bibliotekos rūmų statybos techninį projektą m. Mokslo valstybes padidejimas autoriai — architektas Viktoras Anikinas ir konstruktorius Ciprijonas Strimaitis.

Rūmai baigti statyti metais. Biblioteka ryja varpą buvo daugelio naujovių pradininkė: pirmoji SSRS pradėjo taikyti teletaipo ryšius tarpbibliotekiniam abonementui ir bibliografinei informacijai, įrengė telefonus automatus naujausių knygų bibliografinėms apžvalgoms perduoti visai respublikai, įkūrė specialų skyrių bibliotekiniams procesams automatizuoti ir mechanizuoti, pertvarkė tarpbibliotekinio aptarnavimo sistemą, įkūrė pasakų kambarį su lėlių teatru ir t.

Palangoje buvo pastatytas bibliotekos filialas — sezoninė skaitykla, ją pamėgo poilsiautojai.

mokslo valstybes padidejimas

Neaplenkė jie ir bibliotekų. Atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, Nacionalinė biblioteka atvertė naują istorijos puslapį. Nacionalinėje bibliotekoje buvo peržiūrėtos pokario metais išimtos knygos ir periodika: iš spec. Nacionalinės bibliotekos fondai padidėjo iki 5 mln. Neregėtai suaktyvėjo skaitytojai.

mokslo valstybes padidejimas

Vien lituanistikos skyriuje jų skaičius išaugo daugiau kaip tris kartus, periodikos skaitytojai nepasidalijo žurnalų ir laikraščių, literatūros vakaruose, skirtuose Lietuvos kultūros veikėjams, sunkiai tilpo visi norintys dalyvauti. Nuo tų metų gegužės 30 d. Bibliotekos fondus papildė per 1 mln. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, susidarė tinkamos sąlygos plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą.

Mokslo valstybes padidejimas biblioteka tapo pagrindinių tarptautinių bibliotekų asociacijų ir institucijų nare. Biblioteka ir jos bendruomenė tapo aktyviais valstybingumo atkūrimo dalyviais.

Naujienos ir renginiai

Centriniai bibliotekos laiptai nuolat buvo taikių Nepriklausomybės siekį deklaravusių mitingų tribūna. Biblioteka per Sausio osios įvykius savo erdvėse priglaudė nuvargusius ir sužvarbusius Nepriklausomybės kovotojus, įkurdino Raudonojo Kryžiaus centrą. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo nutarimu bibliotekai kartu su nacionalinės bibliotekos funkcijomis pavesta vykdyti ir parlamentinės bibliotekos funkciją.

Tam bibliotekoje buvo įkurtas Vadovybės informacijos skyrius, kurio pagrindinis uždavinys — operatyvus Lietuvos Respublikos Seimo vadovybės, Seimo narių, jų patarėjų, komitetų ir komisijų narių, kitų valstybės tarnautojų bibliografinis ir informacinis aptarnavimas.

Mokslo valstybes padidejimas

Nuo m. Iš pradžių planuota darbus baigti per 3,5 metų. Statyba užsitęsė, nes kasmet Vyriausybės skiriamų lėšų nepakako. Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas apibrėžė Nacionalinę biblioteką kaip pagrindinę šalies viešo naudojimo mokslinę biblioteką.

Tais pačiais metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos LIBIS kūrimo programą ir paskyrė Nacionalinę biblioteką pagrindine šios programos vykdytoja. Jame įrengtos papildomos skaityklos, dokumentų saugyklos, darbo kabinetai. Naujame pastate buvo sumontuota moderni įranga — automatinė dujinė gaisro gesinimo sistema, centralizuota dulkių šalinimo sistema, gaisro ir apsaugos signalizacijos, tinkamo klimato palaikymo ir reguliavimo automatinė sistema.

mokslo valstybes padidejimas

XXI amžių pagrindinė šalies biblioteka pasitiko su naujai sukurta integralia ir virtualia bibliotekų informacijos ir paslaugų infrastuktūra. Jame analizuojami šalies parlamentarizmo istorijos ir tradicijų, reikšmingų politologijos, sociologijos, kitų mokslo sričių, susijusių su valstybės sandara ir valdymu, tyrimai, mūsų dienomis aktualūs valstybės valdymo procesai.

Tarptautinė žurnalo redakcinė kolegija, atstovaujama mūsų šalies, Vokietijos, Rusijos, Jungtinės Karalystės, Lenkijos akademinių institucijų atstovų, rūpinasi, kad du kartus per metus leidžiamame žurnale būtų pateikiamos naujausiais moksliniais tyrimais grįstos publikacijos. Deja, patį bibliotekos pastatą ekspertai pripažino avariniu.

Rekonstrukcija truko ilgiau nei aštuonerius metus — Lankytojų teigimu, po rekonstrukcijos iš esmės pasikeitusi biblioteka išgyvena renesansą. Jo tikslas — skatinti visuomenės poreikį pažinti šalies valstybingumo istorinę raidą ir šiuolaikinės modernios valstybės kūrimo procesus, prisidėti prie demokratinių vertybių įtvirtinimo ir pilietinės visuomenės kūrimo. Čia, be kitų originalių dokumentų, saugomi pirmojo faktinio Lietuvos vadovo Vytauto Landsbergio dovanoti leidiniai ir dokumentai.

mokslo valstybes padidejimas

Šiandien Nacionalinė biblioteka išsiskiria naujuoju veiklų deriniu. Ji dirba pagal originalų pačių susikurtą veiklos modelį, kurį galima įvardyti kaip gyvosios žmonių bibliotekos angl. Nacionalinė biblioteka minėjo veiklos šimtmetį.

Lietuvoje pirmą kartą viešai įvertinta mokslo ir studijų būklė

Dėl daugiabriaunių veiklų ir įvykių biblioteka tapo labai intensyvia ne tik informacine, bet ir visuomenine, kultūrine erdve ir ėmėsi naujo vaidmens — išsiveržus iš klasikinio, tradicinio bibliotekos lauko būti vieta vienyti, socializuoti, šviesti ir komunikuoti. Tai yra Nacionalinės bibliotekos indėlis ir į Lietuvos kultūrinę diplomatiją, ir į socialinio kapitalo kūrimą bei konkurencinio pranašumo didinimą skaitmeniniame pasaulyje.

Artimiausi renginiai.